Een nieuw begin in het Wormer en Jisper Veld

De Drie Morgen ligt in het Wormer- en Jisperveld, aangewezen als kerngebied van de ecologische hoofdstructuur. Via een aaneengesloten netwerk van natuurgebieden kunnen planten en dieren hun genetische uitwisselingsprogramma

Kerngebied in de ecologische hoofdstructuur

De overheid en de provincie wilden het Wormer- en Jisperveld inpassen in de ecologische hoofdstructuur in wording en stelden daarvoor de NS-regeling in. In het Wormer- en Jisperveld hebben zestien boeren en particulieren hiervan gebruik gemaakt en de agrarische functie van hun land omgezet in natuur. De overheid geeft hiervoor een financiële compensatie. Dat betekent dat de eigenaar de natuurlijke waarden en kenmerken van zijn bezit in stand moet houden. De Drie Morgen heeft 27 hectare als natuurgebied laten ‘begrenzen’. Hier is ons beheer gericht op weidevogels en bijzondere planten.

dedriemorgen  dedriemorgen  dedriemorgen

Nieuwbouw en ingrepen in het terrein

Stallen, afwatering en terrein zijn nu tiptop in orde.

Omdat de gebouwen niet aan de eisen voldeden werd in 2003 besloten tot nieuwbouw. De koeien hebben intussen een nieuwe hellingstal en potstal gekregen, de paarden hebben nieuwe stallen, een tredmolen en een binnenrijbak met een eb- en vloedsysteem. Hier kunnen ze zadelmak gemaakt worden en worden getraind.

De mensen beschikken nu over een nieuw woonhuis, een ontvangst- en presentatieruimte en een laboratorium.

De afwatering was in slechte staat. De greppels en buizen functioneerden niet en de sloten zaten vol bagger. In de winter van 2003 zijn de sloten geschoond en in de zomer van 2004 werden de greppels opnieuw gefreesd en de ontwateringsbuizen vervangen.

De stichting Wormer en Jisper Veld heeft als doel de rijkdom aan weidevogels, planten en vissen te behouden voor de toekomst.

In 2004 werd dit natuurreservaat opgericht door elf veehouders en vijf particuliere eigenaren in het Wormer- en Jisperveld, zodat er een aaneengesloten gebied van 230 hectare ontstond, waar De Drie Morgen deel van uitmaakt. In dit gebied zorgt een zekere mate van eenheid in het beheer voor een ecologische stabiliteit. Het terrein van de stichting Wormer en Jisper Veld.sluit aan op het bezit van Natuurmonumenten en samenwerking ligt dan ook voor de hand. Met ingang van januari 2007 beheren de boeren van de stichting 400 van de 600 hectare grond van Natuurmonumenten. De Drie Morgen neemt hier 70 hectare van voor zijn rekening.

Lees verder: Ons ecologische inrichtingsplan en natuurwaarden

dedriemorgen  dedriemorgen  dedriemorgen

 

 

News

De Drie Morgen TE KOOP

24.03.2014   

Topvlees uit natuurgebied

08.07.2013   

De Drie Morgen en Prime Meat in "De Telegraaf"

13.05.2013   

De Drie Morgen in film "Alles voor de Grutto"

25.03.2013   

"Het vlees is voor de rijken en die blijven er altijd. Crisis of geen crisis."

22.10.2012